https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/v-nemocnici-funguje-dobrovolnicka-sluzba-pro-pacienty-20120727.html

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/v-nemocnici-funguje-dobrovolnicka-sluzba-pro-pacienty-20120727.html